My MPG Estimates:

2017 Toyota Avalon Hybrid

2.5 L, 4 cyl, Automatic (AV-S6)
Show Details